"Kancelaria Adwokacka Adwokat Julian Szczepan Miraś
Laureatem Plebiscytu ORŁY PRAWA 2023!

julian_miras

Z wielką przyjemnością informuję, że prowadzona przeze mnie Kancelaria została wyróżniona w Plebiscycie ORŁY PRAWA 2023, uzyskując tytuł Laureata. Wyróżnienie to jest dla mnie wielką motywacją do dalszej pracy i ma dla mnie szczególne znaczenie, z racji faktu, że jedynym kryterium oceny prawników w Plebiscycie są oceny Klientów Kancelarii umieszczane w Internecie.

Serdecznie dziękując za okazane zaufanie, obiecuję codziennie dawać z siebie wszystko dla Państwa.

Kancelaria

Julian Szczepan Miraś, adwokat

Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo w 2010 r. 

Aplikację adwokacką odbył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach pod numerem KAT/Adw/1766.

W trakcie studiów zaangażowany w działalność Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Po studiach pracował w kilku wrocławskich kancelariach prawa gospodarczego, kancelariach windykacyjnych, współpracował z Komornikiem Sądowym w trakcie czynności eksmisyjnych. Aplikację adwokacką odbył w renomowanej kancelarii adwokackiej, której specjalnością było sporządzanie i popieranie skarg przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Odbył staż u Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów oraz u Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adwokat Julian Szczepan Miraś występuje jako pełnomocnik oraz udziela porad prawnych w Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Oświata Ziemi Tarnogórskiej z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego oraz Karty Nauczyciela.

Zakres usług

Prawo Cywilne

 • prawo własności,
 • nabycie i ochrona własności/współwłasności,
 • roszczenia związane z własnością/współwłasnością,
 • zniesienie współwłasności,
 • zobowiązania z umów i dochodzenie roszczeń,
 • zobowiązania z czynów niedozwolonych i odszkodowania z tego tytułu,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych,
 • błędu w sztuce medycznej,
 • dochodzenie roszczeń cywilnych,
 • podział nieruchomości do korzystania, 
 • naruszenie dóbr osobistych,
 • odwołanie darowizny,
 • postępowanie wieczystoksięgowe.

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

 • rozwód,
 • separację,
 • podział majątku wspólnego małżonków (będących konsekwencją ustania wspólności majątkowej małżeńskiej między małżonkami),
 • alimenty (ich zasądzenie lub o uchylenie obowiązku alimentacyjnego oraz obniżenie alimentów lub ich podwyższenie, w zależności od konkretnego przypadku),
 • uregulowanie kontaktów stron z dziećmi, zaprzeczenia lub ustalenia ojcostwa,
 • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców,
 • rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka,
 • wyrażenie zgody przez Sąd na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
 • ubezwłasnowolnienie zarówno częściowe jak i całkowite,
 • adopcję dziecka lub ustanowienie dla niego rodziny zastępczej.

Prawo Spadkowe

 • ustalenia kręgu spadkobierców,
 • sporządzania testamentów,
 • kwestionowania ważności testamentów,
 • postępowania o stwierdzenie nabycia spadku,
 • przyjęcia/odrzucenia spadku,
 • podziału majątku spadkowego (postępowań o dział spadku),
 • dochodzenia roszczeń o zachowek,
 • umów dotyczących spadku

Prawo Ochrony Konsumenta

 • sprze­daży konsu­menc­kiej i docho­dzenia roszczeń z nią związa­nych,
 • zawie­rania umów na odległość i poza lokalem przed­się­bior­stwa,
 • kredytów konsu­menc­kich, 
 • analizy umów i regula­minów świad­czenia usług pod kątem ochrony praw konsu­menta (klauzul abuzyw­nych) oraz wytycz­nych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • negocjacji z przed­się­bior­cami, sporzą­dzenie regula­minów sklepów inter­ne­to­wych oraz ich kontrola pod kątem zawar­tości klauzul niedo­zwo­lo­nych.

Prawo Karne, Karnoskarbowe oraz Wykroczeniowe

 • obrony podejrzanych i oskarżonych w sprawach karnych i karnoskarbowych w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym
 • obrony obwinionych w sprawach o wykroczenia
 • reprezentacji skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym
 • reprezentacji w sprawach z prywatnego aktu oskarżenia
 • reprezentacji w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego
 • odszkodowań za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • spraw osób poszukiwanych listem gończym, Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA)

Prawo Karne Wykonawcze

 • odroczenie wykonania kary pozba­wienia wolności,
 • udzie­lenie przerwy w wykonaniu kary pozba­wienia wolności,
 • orzeczenie kary zastęp­czej,
 • rozło­żenie grzywny na raty,
 • warun­kowe przed­ter­mi­nowe zwolnienie z odbywania kary pozba­wienia wolności,
 • sporzą­dzenie wniosku o udzie­lenie zezwo­lenia na odbywanie kary pozba­wienia wolności w systemie dozoru elektro­nicz­nego.

Postępowanie Egzekucyjne

 • negocjacje przedprocesowe z dłużnikami, wezwania do zapłaty, składanie wniosków o zabezpieczenie roszczenia,
 • reprezentowanie w toku postępowania sądowego mającego na celu uzyskanie tytułu egzekucyjnego, będącego podstawą egzekucji komorniczej,
 • wszczynanie na podstawie uzyskanego tytułu wykonawczego egzekucji sądowej obejmującej wszelkie ustalone składniki majątku dłużnika i składanie w trakcie jej trwania wymaganych pism procesowych, monitorowanie działań organów egzekucyjnych, pomoc w poszukiwaniu majątku dłużników i zabezpieczaniu majątku dłużników,
 • uzyskiwanie klauzuli wykonalności na współmałżonka dłużnika,
 • postępowanie przeciwko członkom zarządu, w sytuacji bezskutecznej egzekucji,
 • reprezentacja wierzycieli w toku postępowania o wyjawienie majątku dłużnika,
 • zawiadamianie organów ścigania o przestępstwach przeciwko obrotowi gospodarczemu, m.in. nadużycie zaufania, łapownictwo menedżerskie, oszustwo finansowe, niezaspokojenie roszczeń wierzyciela, pozorne bankructwo, faworyzowanie wierzycieli, łapownictwo, nierzetelna dokumentacja, wyzysk,
 • pełne zastępstwo procesowe w postępowaniu karnym w imieniu pokrzywdzonego Klienta,
 • reprezentacja w toku spraw cywilnych, których przedmiotem jest pokrzywdzenie wierzycieli (tzw. actio pauliana z art. 527 KC),
 • wpisanie dłużnika do biur informacji gospodarczej oraz rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Obronę dłużnika w egzekucji obejmującą w szczególności:

 • przedsądowe negocjacje z wierzycielami,
 • składanie w imieniu dłużnika zażaleń w postępowaniu klauzulowym oraz skarg na czynności komornika oraz reprezentacja strony w toku tych postępowań,
 • reprezentacja dłużnika w toku powództw o pozbawienie tytułów wykonawczych wykonalności oraz o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji.

Prawo Pracy - Czynności sądowe

 • przygotowanie pozwu, w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy, zawarcia umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę (pozew  o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie, o przywrócenie do pracy), wypowiedzeń zmieniających, ustalenia treści umowy o pracę, nawiązania umowy o pracę, odszkodowania w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, o zapłatę wynagrodzenia i innych składników (odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe), wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy;
 • odszkodowanie za mobbing, dyskryminację, sprostowania świadectwa o pracę;

 • odpowiedzialność porządkowa pracowników: sprzeciw na wymierzenie kary porządkowej, pozew o uchylenie kary upomnienia nagany, pieniężnej;

 • wypadki przy pracy;

 • reprezentacja w toku postępowania sądowego.

Prawo Pracy - Czynności pozasądowe

 • sporządzanie umów o pracę,  kontraktów menadżerskich, klauzule o zakazie konkurencji, klauzule o tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • regulamin wynagradzania, regulamin pracy;

 • sporządzanie wypowiedzeń umów o pracę, porozumień stron, rozwiązań umów o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzeń zmieniających i porozumień zmieniających, powierzenia pracownikowi innej pracy;

 • potrącenie wynagrodzenia, odpraw rentowa, emerytalna i pośmiertna, nagrody jubileuszowe;

 • odpowiedzialność porządkowa pracowników: przygotowanie kara upomnienia, nagany, pieniężna;

 • regulamin fundusz świadczeń socjalnych, zasady dysponowania funduszem;

 • dokumentacja pracownicza;

 • zwolnienia grupowe, świadczenia przysługujące w przypadku rozwiązywania z pracownikiem umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy;

 • odpowiedzialność materialna pracowników;

 • odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi;

 • czas pracy, normy i ogólny wymiar czasu pracy, systemy i rozkłady czasu pracy, system zadaniowego czasu pracy;

 • urlop wypoczynkowy, odwołanie z urlopu wypoczynkowego, urlop na żądanie, plan urlopów;

 • urlop bezpłatny, urlop macierzyński, prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, urlop wychowawczy;

 • układy zbiorowe pracy, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy;

 • związki zawodowe – uprawnienia dla pracowników i obowiązki dla pracodawców wynikające z ustawy o związkach zawodowych;

 • wypadki przy pracy;

 • mediacje

Prawo Oświatowe/Karta Nauczyciela

 • awans zawodowy nauczycieli;
 • nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę (nauczyciel kontraktowy, mianowany, dyplomowany), nawiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania, zasady, rodzaj umowy (na czas określony, czas nieokreślony), kryteria i przesłanki zastosowania art. 10 ust. 5, ust. 6, ust. 7 Karty Nauczyciela;

 • wypowiedzenie stosunku pracy na podstawie mianowania i umowy o pracę (zasady i przesłanki), odprawa, stan nieczynny, ograniczenie zatrudnienia (zasady przyznawania odprawy), inne zasady wypowiadania i rozwiązywania stosunku o pracę na podstawie mianowania i umowy o pracę art. 23, 26, 27 i 28 Karty Nauczyciela;

 • regulaminy wynagradzania, regulaminy pracy, regulamin fundusz świadczeń socjalnych, zasady dysponowania funduszem;

 • godziny ponadwymiarowe, świadczenie urlopowe;

 • zasiłek na zagospodarowanie;

 • urlop uzupełniający, macierzyński, wychowawczy, dla poratowania zdrowia;

 • kary dyscyplinarne i porządkowe, sprzeciw, pozew o uchylenie kary, postępowanie przed komisjami dyscyplinarnym i sądem apelacyjnym;

 • zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela;

 • powierzenie stanowiska dyrektora, konkurs na stanowisko dyrektora, dokumentacja, powierzenie stanowiska dyrektora, odwołanie ze stanowiska kierowniczego (dyrektora, wicedyrektora);

 • likwidacja szkoły, połączenie szkół w zespół, wyłączenie szkół z zespołu;

 • związki zawodowe – uprawnienia dla pracowników i obowiązki dla pracodawców wynikające z ustawy o związkach zawodowych.

 • reprezentacja w toku postępowania sądowego.

Emerytury/Renty/ Świadczenia Socjalne

 • rent i emerytur oraz innych świadczeń przyznawanych przez ZUS lub KRUS;
 • odwołań od decyzji organów rentowych i emerytalnych;

 • odwołań od decyzji lekarzy – orzeczników;

 • odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne;

 • ustalania i uzyskiwania prawa do świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych;

 • odszkodowań dochodzonych od zakładu pracy w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi;

 • świadczeń z tytułu ojcostwa lub macierzyństwa.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa

MOZ NSZZ „Solidarność” Oświata Ziemi Tarnogórskiej uruchamia punkt darmowych porad prawnych dla członków MOZ NSZZ „Solidarność” Oświata Ziemi Tarnogórskiej.

Porad prawnych udziela adwokat Julian Szczepan MIRAŚ, który pełni dyżury w siedzibie Związku przy ulicy Pokoju 14 w Tarnowskich Górach, w każdą środę od godziny 9.00 – 15.00, lub w inny dzień po wcześniejszej konsultacji z adwokatem

Darmowa pomoc prawna obejmuje:

– udzielanie ustnych i pisemnych porad prawnych z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego, Karty Nauczyciela
– przygotowywanie opinii prawnych
– analizę pod względem prawnym umów, regulaminów, statutów
– udzielanie pomocy w przygotowywaniu pism związanych ze stosunkiem pracy.

Kontakt

Biuro

42-600 Tarnowskie Góry

ul. Bondkowskiego 1/3

Telefon

883 355 770

EMAIL

julian.s.miras@gmail.com

GODZINY OTWARCIA

pn – pt :  9:00 – 17:00

son : 9:00 – 13:00