Właściwość miejscowa Sądu w sprawach pracowniczych

Często zdarza się, że siedziba pracodawcy znajduje się w dużym mieści (np. Warszawa, Gdańsk) a pracownik zatrudniony jest w innej części kraju, gdzie jest oddział firmy lub jego filia. W takich umowach pracodawca często zamieszcza klauzulę (zapis), że w przypadku jakichkolwiek sporów pracowniczych Sądem właściwym do rozpatrzenia tego sporu jest Sąd właściwy miejscowo dla głównej…

Przywrócenie pracownika do pracy a zwrot odprawy

Jeżeli pracownik zwolniony z przyczyn dotyczących pracodawcy otrzymał odprawę, a odwoła się do Sądu pracy od wypowiedzenia i wygra sprawę o przywrócenie do pracy musi zwrócić pracodawcy otrzymaną odprawę. Niestety, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, a w szczególności z ugruntowanym orzecznictwem sądów, w tym Sądu Najwyższego, w przypadku przywrócenia pracownika do pracy przestaje obowiązywać podstawa…

Odpowiedzialność porządkowa pracownika

Odpowiedzialność porządkowa pracownika polega na ponoszeniu przez pracownika konsekwencji, zarówno osobistych, jak i materialnych z powodu naruszenia ciążących na nim obowiązków pracowniczych wobec pracodawcy. Regulacje prawne dotyczące kwestii odpowiedzialności porządkowej pracownika zawarte zostały w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Przepisy te umożliwiają realizację uprawnień kierowniczych pracodawcy, poprzez stosowanie odpowiednich kar wobec…

Spory o roszczenia ze stosunku pracy

Zarówno pracownik jak i pracodawca maja wobec siebie pewne prawa i obowiązki. Dlatego też w przypadku gdy którakolwiek ze stron uzna, iż jej prawa zostały naruszone, może dochodzić sprawiedliwości na drodze sądowej bądź jeśli została u danego pracodawcy powołana – przed komisją pojednawczą.   Polubowne załatwienie sporu – Komisja pojednawcza Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej daje każdemu…

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę może przybrać różne formy. Może odbyć się za zgodnym porozumieniem stron, na wniosek pracodawcy, na wniosek pracownika, z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia. Zdarzają się sytuacje, w których konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia. Przypadki takie reguluje artykuł 52 i 53 Kodeksu pracy.  Cechą charakterystyczną…