Monitoring GPS samochodu służbowego a RODO

Monitoring GPS pojazdów służbowych najczęściej używany jest w firmach transportowych lub handlowych. Takie działania są regulowane przez przepisy Kodeksu pracy. Geolokalizacja pojazdu służbowego, a co za tym idzie informacje o tym gdzie znajduje się pracownik poruszający się tym pojazdem, jaką trasę wykonał w trakcie pracy i w jakim czasie ją wykonał należą do danych osobowych…

Monitoring poczty elektronicznej pracowników

Monitorowanie pracowników – zarówno za pomocą kamer, jak i systemów informatycznych – dotychczas stanowiło obszar nieuregulowany w polskich przepisach prawa. Wraz z RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych przyjęte przez Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej 24 maja 2016 r.) weszła w życie polska ustawa o ochronie danych osobowych wprowadzająca m.in. nowelizację przepisów prawa…

RODO a monitoring w miejscu pracy

Zasady stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy regulują przepisy Kodeksu pracy. Ale pamiętajmy, że w momencie nagrywania obrazu przez kamery, obejmującego wizerunek pracowników, dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Zatem pracodawca w tym przypadku powinien również brać pod uwagę przepisy RODO.   Wytyczne ws. ochrony danych osobowych. Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła 10 lipca 2019 r. Wytyczne 3/2019 w sprawie…

Zatrudnianie skazanych

Jednym z uprawnień jakie przysługuje skazanemu (osadzonemu) to możliwość wykonywania pracy zarówno zarobkowej poza Zakładem Karnym jak i bezpłatnej – porządkowej w obrębie Zakładu Karnego. Jakie są zasady zatrudniania skazanych i czy każdy z nich może wykonywać pracę? zapraszam do lektury.   Funkcja społeczna. Zatrudnianie skazanych pełni wiele funkcji. Przed wszystkim spełnia funkcję resocjalizacyjno-wychowawczą, zapobiega…

Rozliczenie z pracodawcą – odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie po ustaniu stosunku pracy

W wykonywaniu powierzonych czynności zawodowych zazwyczaj korzystamy z narzędzi, materiałów, które mają ułatwić pracę, przyspieszyć ją, a czasem ze względu na specyfikę pracy są wręcz niezbędne do jej wykonania. Do takich przedmiotów najczęściej należą samochód służbowy, laptop, telefon, tablet, karta kredytowa, klucze do biura czy innych pomieszczeń, narzędzia remontowo-budowlane. W momencie ustania stosunku pracy pracownik…

Epidemia Koronawirusa a ochrona przedemerytalna pracownika.

Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej nie wprowadzają żadnych szczególnych trybów wypowiadania stosunku pracy pracownika znajdującego się w okresie ochronnym. Wprowadzają natomiast dopuszczalność obniżenia wymiaru czasu pracy bez zgody pracownika. Nie ma również przeciwwskazań do czasowego oddelegowania pracownika do innej pracy, do której posiada niezbędne kwalifikacje. Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach…

Ochrona przedemertyalna pracownika, który przebywał 182 dni na zwolnieniu lekarskim, wykorzystał świadczenie rehabilitacyjne i według okresowych badań lekarskich nadal jest niezdolny do pracy

Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy (dalej jako „k.p.”) „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku”. Ale co w przypadku, gdy pracownik przebywał 182 dni na zwolnieniu lekarskim, wykorzystał świadczenie…

Dodatek za pracę nauczycieli w warunkach uciążliwych oraz trudnych w czasie pandemii COVID-19

Zagadnienie pracy zdalnej wprowadzonej od 25.03.2020 r. dla nauczycieli zatrudnionych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w internatach a dodatek za pracę w warunkach uciążliwych oraz trudnych przysparza ostatnio wiele wątpliwości prawnych zarówno samym nauczycielom jak i dyrektorom i Organom Prowadzącym. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli za pracę…

Czy pracodawca może skierować pracownika na „przymusowy” urlop?.

Pracownik w porozumieniu z pracodawcą ustala tzw. Plan urlopowy. Pracownik wskazuje w jakim terminie chce iść na urlop a pracodawca się z tą propozycją zgadza bądź nie zgadza proponując inny termin. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi, czyli tzw. urlopu „na żądanie”. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła…

Co przysługuje nauczycielom za godziny nadliczbowe.

Pojęcie godzin nadliczbowych (nadgodzin), występuje w odniesieniu do regulacji ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. i oznacza wykonywanie przez pracowników pracy ponad obowiązujące ich normy czasu pracy, a także pracę wykonywaną ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Pracownikom wykonującym pracę w ramach godzin nadliczbowych przysługuje…