Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę

Przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę pracodawca ma obowiązek pozostawienia zobowiązanemu pracownikowi część wynagrodzenia, tzw. kwoty wolnej od potrąceń. Tylko należności alimentacyjne potrąca się bez jej stosowania. Podstawę do ustalenia kwot wolnych od potrąceń stanowi wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku kalendarzowym.   Wysokość kwot wolnych. Na mocy art. 871 § 1 Kodeksu pracy (dalej jako: „k.p.”) wolna od potrąceń…

Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego zatrudnionego na stanowisku nauczyciela wspomagającego

Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN, wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych. W związku z tym, nauczyciel posiadający stopień nauczyciela mianowanego, który podejmie zatrudnienie w szkole, powinien otrzymać wynagrodzenie odpowiadające posiadanemu przez niego stopniowi nauczyciela mianowanego. Jedynie w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 9 KN, tj. jeżeli…

Właściwość miejscowa Sądu w sprawach pracowniczych

Często zdarza się, że siedziba pracodawcy znajduje się w dużym mieści (np. Warszawa, Gdańsk) a pracownik zatrudniony jest w innej części kraju, gdzie jest oddział firmy lub jego filia. W takich umowach pracodawca często zamieszcza klauzulę (zapis), że w przypadku jakichkolwiek sporów pracowniczych Sądem właściwym do rozpatrzenia tego sporu jest Sąd właściwy miejscowo dla głównej…

Praca zdalne a dodatek za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach

Wielu nauczycieli, dyrektorów czy osób rozliczających wynagrodzenia w placówkach oświatowych ma problem z określeniem czy w czasie pandemii – kiedy to nauczyciele zostali zmuszeni do przejścia na tryb pracy zdalnej, zasadne jest wypłacanie dodatków za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach. Wykaz zadań i zajęć uprawniających do dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy określony został w rozporządzeniu Ministra Edukacji, Nauki…

Odprawa pieniężna w przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika

Ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p., nie określa prawa pracownika do odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy (wypowiedzenie warunków pracy i płacy – art. 42 k.p.). Kwestie te reguluje ustawy z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – dalej u.r.s.p. Art. 10 ust. 1 u.r.s.p. stwierdza,…

Monitoring poczty elektronicznej pracowników

Monitorowanie pracowników – zarówno za pomocą kamer, jak i systemów informatycznych – dotychczas stanowiło obszar nieuregulowany w polskich przepisach prawa. Wraz z RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych przyjęte przez Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej 24 maja 2016 r.) weszła w życie polska ustawa o ochronie danych osobowych wprowadzająca m.in. nowelizację przepisów prawa…

Szczepienie nauczycieli przeciw COVID-19

Nauczyciele będą szczepieni tuż po medykach. Nauczyciele będą jedną z pierwszych grup, którym zaproponowane będzie szczepienie – zapowiedział minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Uwzględniono to w Narodowym Programie Szczepień. Po konsultacjach nauczyciele dołączyli do pierwszej grupy osób w kolejce do zaszczepienia. Minister Przemysław Czarnek 15 grudnia 2020 r. w Programie I Polskiego Radia mówił, że najbardziej prawdopodobny…

Epidemia Koronawirusa a ochrona przedemerytalna pracownika.

Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej nie wprowadzają żadnych szczególnych trybów wypowiadania stosunku pracy pracownika znajdującego się w okresie ochronnym. Wprowadzają natomiast dopuszczalność obniżenia wymiaru czasu pracy bez zgody pracownika. Nie ma również przeciwwskazań do czasowego oddelegowania pracownika do innej pracy, do której posiada niezbędne kwalifikacje. Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach…

Ochrona przedemertyalna pracownika, który przebywał 182 dni na zwolnieniu lekarskim, wykorzystał świadczenie rehabilitacyjne i według okresowych badań lekarskich nadal jest niezdolny do pracy

Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy (dalej jako „k.p.”) „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku”. Ale co w przypadku, gdy pracownik przebywał 182 dni na zwolnieniu lekarskim, wykorzystał świadczenie…

Dodatek za pracę nauczycieli w warunkach uciążliwych oraz trudnych w czasie pandemii COVID-19

Zagadnienie pracy zdalnej wprowadzonej od 25.03.2020 r. dla nauczycieli zatrudnionych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w internatach a dodatek za pracę w warunkach uciążliwych oraz trudnych przysparza ostatnio wiele wątpliwości prawnych zarówno samym nauczycielom jak i dyrektorom i Organom Prowadzącym. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli za pracę…