Praca zdalne a dodatek za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach

Wielu nauczycieli, dyrektorów czy osób rozliczających wynagrodzenia w placówkach oświatowych ma problem z określeniem czy w czasie pandemii – kiedy to nauczyciele zostali zmuszeni do przejścia na tryb pracy zdalnej, zasadne jest wypłacanie dodatków za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach. Wykaz zadań i zajęć uprawniających do dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy określony został w rozporządzeniu Ministra Edukacji, Nauki…

Odprawa pieniężna w przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika

Ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p., nie określa prawa pracownika do odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy (wypowiedzenie warunków pracy i płacy – art. 42 k.p.). Kwestie te reguluje ustawy z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – dalej u.r.s.p. Art. 10 ust. 1 u.r.s.p. stwierdza,…