Prawo powstrzymania się od wykonywania pracy ze względu na zagrożenie wewnętrzne – chwilowy zły stan zdrowia

Zgodnie z art. 210 § 4 Kodeksu pracy (dalej jako: „k.p.”) prawo powstrzymania się od pracy przysługuje tylko tym pracownikom, których praca wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej. Ustawodawca nie definiuje pojęcia „stan psychofizyczny”. Na co dzień o dopuszczeniu pracownika do pracy decyduje jego bezpośredni przełożony, który ocenia jego stan psychofizyczny.   Prawo powstrzymania się od pracy…

Prawo powstrzymania się od wykonywania pracy ze względu na zagrożenie zewnętrzne (bhp)

Pracownikowi przysługuje prawo powstrzymania się od wykonywania pracy zagrażającej życiu lub zdrowiu. Związane jest ono z pojawieniem się zagrożenia zewnętrznego, kiedy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana praca zagraża takim niebezpieczeństwem innym osobom. Pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy także w związku…

Przeniesienie pracownika do innej pracy z powodu choroby zawodowej lub wypadku przy pracy.

Pracodawca ma obowiązek przenieść pracownika na inne stanowisko pracy, jeżeli zostanie u niego stwierdzona choroba zawodowa lub pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy. Obowiązek taki nakładają na pracodawcę przepisy Kodeksu pracy, które regulują przeniesienie pracownika. Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy Kodeks pracy (dalej jako „k.p.”) w razie stwierdzenia u pracownika objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej,…