powrót do pracy zastępowanego pracownika a rozwiązanie umowy o pracę na czas określony z nauczycielem kontraktowym w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN, zasadą jest, że stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązywany jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Wyjątkiem od tej zasady jest  art. 10 ust. 7  KN, stwierdzający, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego,…

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę.

Okres wypowiedzenia ma charakter ochronny dla obu stron stosunku pracy. Pracodawca ma możliwość znalezienia nowego pracownika na miejsce zwalnianego, może dokonać, jeśli jest to konieczne, niezbędnych zmian reorganizacyjnych w swojej firmie. Pracownik ma czas na znalezienie nowej pracy, co więcej, w przypadku okresu wypowiedzenia trwającego co najmniej 2 tygodnie ma możliwość skorzystania z płatnych dni…