Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego zatrudnionego na stanowisku nauczyciela wspomagającego

Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN, wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych. W związku z tym, nauczyciel posiadający stopień nauczyciela mianowanego, który podejmie zatrudnienie w szkole, powinien otrzymać wynagrodzenie odpowiadające posiadanemu przez niego stopniowi nauczyciela mianowanego. Jedynie w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 9 KN, tj. jeżeli…

Ochrona przedemerytalna nauczyciela mianowanego

Zgodnie z treścią art. 39 Kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Jak wynika z brzmienia ww. przepisu, ochronie podlegają pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.   Inaczej sprawa…

Zatrudnienie nauczyciela zgodnie z kwalifikacjami od 1 września 2018 r.

O podstawie prawnej nawiązania stosunku pracy nauczyciela, w tym o rodzaju umowy o pracę, decyduje przede wszystkim posiadany stopień awansu zawodowego. Karta Nauczyciela przewiduje 4 zasady zatrudniania nauczycieli: Umowa na czas określony dla nauczyciela stażysty. Z osobą rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na dwa lata szkolne w…