Prace uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia kobiet oraz kobiet w ciąży

Pracodawca ma ustawowy obowiązek zapewnienia pracownicy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W przypadku, gdy warunki pracy stwarzają zagrożenie, pracownica może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym. Ma również prawo do odszkodowania za okres równy okresowi wypowiedzenia.   Podstawa prawna ochrony. Ograniczenie w zatrudnieniu kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia jest uregulowana nie tylko…

Zakaz wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy kobiet w ciąży

Kobiecie będącej w ciąży przysługuje szczególna ochrona stosunku pracy. Pracodawca wobec takiej pracownicy ma szczególne obowiązki wynikające bezpośrednio z Kodeksu pracy.   Zakaz rozwiązania umowy o pracę. Najważniejszym przejawem ochrony kobiet w ciąży jest zakaz ich zwalniania. Pracodawca nie ma prawa rozwiązać ani wypowiedzieć umowy o pracę pracownicy w czasie ciąży oraz urlopu macierzyńskiego (art. 177 § 1…