Spory o roszczenia ze stosunku pracy

Zarówno pracownik jak i pracodawca maja wobec siebie pewne prawa i obowiązki. Dlatego też w przypadku gdy którakolwiek ze stron uzna, iż jej prawa zostały naruszone, może dochodzić sprawiedliwości na drodze sądowej bądź jeśli została u danego pracodawcy powołana – przed komisją pojednawczą.   Polubowne załatwienie sporu – Komisja pojednawcza Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej daje każdemu…

Zakaz wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy kobiet w ciąży

Kobiecie będącej w ciąży przysługuje szczególna ochrona stosunku pracy. Pracodawca wobec takiej pracownicy ma szczególne obowiązki wynikające bezpośrednio z Kodeksu pracy.   Zakaz rozwiązania umowy o pracę. Najważniejszym przejawem ochrony kobiet w ciąży jest zakaz ich zwalniania. Pracodawca nie ma prawa rozwiązać ani wypowiedzieć umowy o pracę pracownicy w czasie ciąży oraz urlopu macierzyńskiego (art. 177 § 1…