Dyskryminacja w zatrudnieniu – nierówne traktowanie pracowników

Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy, która określona została w art. 113 Kodeksu pracy, który wskazuje, iż „jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie…