Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego zatrudnionego na stanowisku nauczyciela wspomagającego

Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN, wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych. W związku z tym, nauczyciel posiadający stopień nauczyciela mianowanego, który podejmie zatrudnienie w szkole, powinien otrzymać wynagrodzenie odpowiadające posiadanemu przez niego stopniowi nauczyciela mianowanego. Jedynie w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 9 KN, tj. jeżeli…