Właściwość miejscowa Sądu w sprawach pracowniczych

Często zdarza się, że siedziba pracodawcy znajduje się w dużym mieści (np. Warszawa, Gdańsk) a pracownik zatrudniony jest w innej części kraju, gdzie jest oddział firmy lub jego filia. W takich umowach pracodawca często zamieszcza klauzulę (zapis), że w przypadku jakichkolwiek sporów pracowniczych Sądem właściwym do rozpatrzenia tego sporu jest Sąd właściwy miejscowo dla głównej…