Czas pracy nauczyciela-bibliotekarza

Czas pracy biblioteki szkolnej a w tym nauczyciela bibliotekarza reguluje art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, który stanowi, iż tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, w tym nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek szkolnych wynosi 30 godzin. Szczegółowe ustalenie godzin, które…