Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy może dotyczyć każdego właściciela firmy. Prawa i obowiązki zarówno Inspektora pracy jak i podmiotu kontrolowanego określone zostały szczegółowo w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy jest przeprowadzana po to, by ustalić (i udokumentować ustalenia), czy w danej firmie przestrzegane jest prawo pracy –…

Uprawnienia Inspektora PIP w trakcie kontroli

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy. Szczegółowy zakres uprawnień Inspektora pracy został określony w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy – dalej jako…