Czas pracy nauczyciela-bibliotekarza

Czas pracy biblioteki szkolnej a w tym nauczyciela bibliotekarza reguluje art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, który stanowi, iż tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, w tym nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek szkolnych wynosi 30 godzin. Szczegółowe ustalenie godzin, które…

Zmiany w Karcie Nauczyciela, które wchodzą w życie 1 stycznia 2019 r.

Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zmiana art. 70a – doskonalenie nauczycieli: 1: w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (usunięto: z uwzględnieniem doradztwa metodycznego); 4,5,6: w budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na…

Zmiany w Karcie Nauczyciela, które wchodzą w życie 1 września 2018 r.

Art. 1 ust.1 pkt 2c KN – objęcie przepisami KN nauczycieli innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące JST. W art. 6 KN do obowiązków nauczycieli dodano, że nauczyciel ma obowiązek doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły. Ocena pracy nauczyciela, dyrektora – zmiany w art. 6a. Rozszerzono skalę ocen:…

Zmiany w Karcie Nauczyciela, które wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r.

Zmiany, które wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy Zniesiono możliwość przeniesienia nauczyciela do innej szkoły bez jego zgody (uchylono art. 19 KN). Uwaga: Do nauczycieli przeniesionych do innej szkoły na podstawie art. 19 KN, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2018 r., przepis ten stosuje się do…