Stawka VAT dla usług prywatnego nauczania

Osoba prowadzącą działalność będąca nauczycielem świadczy usługi w zakresie nauczania może zostać zwolniona z płacenia podatku VAT. Generalną zasadą jest opodatkowanie towarów i usług stawką podstawową, tj. 23%. Dla pewnych towarów i usług ustawodawca przewidział jednak niższe stawki (8%, 5%, 0%) oraz zwolnienie z VAT. Ze zwolnienia z VAT według art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT korzystają usługi prywatnego nauczania na poziomie…

Odpowiedzialność materialna pracownika

Pracownik, który jest zatrudniony w firmie, ponosi odpowiedzialność materialną za swoje działania. Ma to na celu umożliwienie pracodawcy dochodzenia ewentualnych roszczeń za wyrządzoną szkodę lub mienie powierzone. Odpowiedzialność materialna pracownika powstaje w momencie powstania szkody w majątku pracodawcy.   Rodzaje odpowiedzialności. Kodeks pracy przewiduje dwa rodzaje odpowiedzialności pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy podczas wykonywania obowiązków…

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy może dotyczyć każdego właściciela firmy. Prawa i obowiązki zarówno Inspektora pracy jak i podmiotu kontrolowanego określone zostały szczegółowo w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy jest przeprowadzana po to, by ustalić (i udokumentować ustalenia), czy w danej firmie przestrzegane jest prawo pracy –…

Uprawnienia Inspektora PIP w trakcie kontroli

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy. Szczegółowy zakres uprawnień Inspektora pracy został określony w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy – dalej jako…

Odprawa dla nauczyciela

Odprawa dla nauczyciela, okoliczności uzasadniające jej wypłatę oraz szczegółowe zasady określone zostały w Karcie Nauczyciela. Wysokość odprawy zależy od podstawy rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy. Karta Nauczyciela w kilku przypadkach przewiduje prawo nauczyciela do świadczenia w postaci odprawy pieniężnej. Okoliczności i zasady powstania obowiązku zapłaty nauczycielowi odprawy zostały zasadniczo uregulowane w treści art. 20 KN, art.…

Wykaz dokumentów w aktach osobowych – zmiany 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. akta osobowe pracownika składać się będą z 4 części. Z początkiem nowego roku weszły w życie przepisy dotyczące skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych (ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją). W celu dostosowania do nowych…

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) mają stworzyć powszechny, dobrowolny system uzupełniający źródła dochodu po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat). W 2017 r. polski rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której kluczowym elementem jest Program Budowy Kapitału, służący budowaniu oszczędności Polaków. Ma on na celu w szczególności zwiększenie bezpieczeństwa finansowego obywateli i stabilności systemu finansów publicznych,…

Spory o roszczenia ze stosunku pracy

Zarówno pracownik jak i pracodawca maja wobec siebie pewne prawa i obowiązki. Dlatego też w przypadku gdy którakolwiek ze stron uzna, iż jej prawa zostały naruszone, może dochodzić sprawiedliwości na drodze sądowej bądź jeśli została u danego pracodawcy powołana – przed komisją pojednawczą.   Polubowne załatwienie sporu – Komisja pojednawcza Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej daje każdemu…

Prace uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia kobiet oraz kobiet w ciąży

Pracodawca ma ustawowy obowiązek zapewnienia pracownicy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W przypadku, gdy warunki pracy stwarzają zagrożenie, pracownica może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym. Ma również prawo do odszkodowania za okres równy okresowi wypowiedzenia.   Podstawa prawna ochrony. Ograniczenie w zatrudnieniu kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia jest uregulowana nie tylko…