Dodatki jako składniki wynagrodzenia nauczycieli

Karta Nauczyciela w art. 30 ust. 1 dokładanie określa składniki wynagrodzenia nauczyciela, w skład których wchodzą m.in. dodatki. Ustawodawca nie określa w Karcie Nauczyciela wysokości tych dodatków,  z wyjątkiem dodatku za wysługę lat – art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela – i jednocześnie nie określa szczegółowych zasad ich przyznawania. Przedmiotowe określenie poprzez upoważnienie ustawowe zawarte…

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy w świetle nowelizacji Kodeksu Cywilnego z 9 lipca 2018 r.

Z dniem 9 lipca 2018 r. zmianie uległy dotychczasowe przepisy dotyczące terminów przedawnienia roszczeń majątkowych oraz możliwości ich skutecznego dochodzenia przez wierzycieli. Zgodnie z nową regulacją, ogólny okres przedawnienia uległ skróceniu z 10 do 6 lat (art. 118 Kodeksu cywilnego). Zmiany te nie dotyczą natomiast okresu przedawnienia należności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wynoszącego 3 lata. Kolejną istotną zmianą wprowadzoną…

Oddelegowanie pracownika do wykonywania innej pracy

Pracodawca może na czas nieprzekraczający 3 miesięcy w roku powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy niż ustalona w umowie o pracę. Możliwość czasowego oddelegowania pracownika do innej pracy przewiduje art. 42 § 4 Kodeksu pracy, w myśl którego wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy,…

Dyskryminacja w zatrudnieniu – nierówne traktowanie pracowników

Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy, która określona została w art. 113 Kodeksu pracy, który wskazuje, iż „jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie…

Finansowanie doradztwa metodycznego nauczycieli – zmiany 2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy Karty Nauczyciela zmienione w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych z 27 października 2017 r. oraz w nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe uchwalonej przez Sejm. Zgodnie z nowymi przepisami, dotychczasowe kompetencje samorządów dotyczące finansowania doradztwa metodycznego przekazano wojewodom. Od 2019 r. środki na organizację doradztwa metodycznego…

Przeniesienie pracownika do pracy w innej miejscowości

Pracodawcy, którzy posiadają wiele zakładów, mogą oddelegować lub przenieść pracownika do pracy do innej miejscowości. Przeniesienie pracownika do pracy w innej miejscowości to istotna zmiana w warunkach zatrudnienia, wobec tego musi zostać wykonana w sposób określony w Kodeksie pracy. W zależności od zaistniałych przesłanek pracodawca powinien dopełnić odpowiednich obowiązków. Art. 29 § 1 Kodeksu pracy…

Wypowiedzenie zmieniające warunki płacy i pracy – informacje podstawowe

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę regulowane jest przepisami kodeksu pracy (art. 42 i inne Kodeksu pracy). Wbrew nazwie, jego celem nie jest zakończenie stosunku pracy, lecz jedynie zmiana pewnych ustaleń, których strony dokonały przy zawieraniu umowy o pracę.   Wypowiedzenie a porozumienie. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę zwane także wypowiedzeniem zmieniającym jest dokumentem używanym przez…

Zwolnienia lekarskie – obowiązek informowania o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu oraz nowe sposoby zawiadamiania o terminie badania w przypadku prowadzenia kontroli

Z dniem 1 stycznia 2019 r zgodnie z art. 59 ust. 5a – 5g ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 z późn. zm.) na Ubezpieczonego nałożony został obowiązek informowania o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Nastąpiły również zmiany w…

Ewidencja czasu pracy 2019

Z dniem 1 stycznia 2019 r. pracodawca ma obowiązek prowadzić dla każdego pracownika dokumentację dotyczącą ewidencjonowania jego czasu pracy. Zgodnie z art. 149 § 1 Kodeksu pracy pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca ma obowiązek – na żądanie pracownika, udostępnia mu tę ewidencję. Ewidencja czasu…

Mobbing

Definicja mobbingu. Mobbing zgodnie z art. 943 § 2 Kodeksu pracy to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Zachowania mobbera…