Świadczenia chorobowe w 2018 r. – zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, renta

Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia oraz waloryzacji rent i emerytur w 2018 r. spowodowało wzrost świadczeń chorobowych, między innymi świadczeń rehabilitacyjnych czy renty z tytułu niezdolności do pracy. Ubezpieczonemu pracownikowi przysługuje kilka rodzaju świadczeń, zależnych od stopnia niezdolności do pracy. Pracownik, który z powodu choroby stał się czasowo niezdolny do pracy, przez pierwszy okres choroby, czyli przez 33…

Świadczenia dla pracowników z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych

Ubezpieczony będący pracownikiem podlega z mocy prawa ubezpieczeniu wypadkowemu, które jest częścią systemu ubezpieczeń społecznych określonych w Ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2002 Nr 199 poz. 1673) zwanej dalej ustawą wypadkową. Fundusz wypadkowy, przewiduje wypłatę różnych świadczeń, poczynając od tych o charakterze…

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Pracownikowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie (art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych). Wymagane dokumenty należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem pracodawcy (płatnika składek). Pieniądze otrzymać…

Zatrudnienie nauczyciela zgodnie z kwalifikacjami od 1 września 2018 r.

O podstawie prawnej nawiązania stosunku pracy nauczyciela, w tym o rodzaju umowy o pracę, decyduje przede wszystkim posiadany stopień awansu zawodowego. Karta Nauczyciela przewiduje 4 zasady zatrudniania nauczycieli: Umowa na czas określony dla nauczyciela stażysty. Z osobą rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na dwa lata szkolne w…

Czas pracy nauczyciela-bibliotekarza

Czas pracy biblioteki szkolnej a w tym nauczyciela bibliotekarza reguluje art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, który stanowi, iż tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, w tym nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek szkolnych wynosi 30 godzin. Szczegółowe ustalenie godzin, które…

Zmiany w Karcie Nauczyciela, które wchodzą w życie 1 stycznia 2019 r.

Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zmiana art. 70a – doskonalenie nauczycieli: 1: w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (usunięto: z uwzględnieniem doradztwa metodycznego); 4,5,6: w budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na…

Zmiany w Karcie Nauczyciela, które wchodzą w życie 1 września 2018 r.

Art. 1 ust.1 pkt 2c KN – objęcie przepisami KN nauczycieli innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące JST. W art. 6 KN do obowiązków nauczycieli dodano, że nauczyciel ma obowiązek doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły. Ocena pracy nauczyciela, dyrektora – zmiany w art. 6a. Rozszerzono skalę ocen:…

Umowa o prace na okres próbny

Podstawa prawna: art. 25 § 1 Ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2016, poz. 1666). Kodeks pracy wyróżnia obok umowy o pracę na czas nieokreślony, umowy terminowe: umowę o prace na czas określony oraz umowę o prace na okres próbny. Umowa o pracę na okres próbny jest powszechnie stosowana…