Dyskryminacja w zatrudnieniu – nierówne traktowanie pracowników

Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy, która określona została w art. 113 Kodeksu pracy, który wskazuje, iż „jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie…

Finansowanie doradztwa metodycznego nauczycieli – zmiany 2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy Karty Nauczyciela zmienione w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych z 27 października 2017 r. oraz w nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe uchwalonej przez Sejm. Zgodnie z nowymi przepisami, dotychczasowe kompetencje samorządów dotyczące finansowania doradztwa metodycznego przekazano wojewodom. Od 2019 r. środki na organizację doradztwa metodycznego…

Przeniesienie pracownika do pracy w innej miejscowości

Pracodawcy, którzy posiadają wiele zakładów, mogą oddelegować lub przenieść pracownika do pracy do innej miejscowości. Przeniesienie pracownika do pracy w innej miejscowości to istotna zmiana w warunkach zatrudnienia, wobec tego musi zostać wykonana w sposób określony w Kodeksie pracy. W zależności od zaistniałych przesłanek pracodawca powinien dopełnić odpowiednich obowiązków. Art. 29 § 1 Kodeksu pracy…

Wypowiedzenie zmieniające warunki płacy i pracy – informacje podstawowe

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę regulowane jest przepisami kodeksu pracy (art. 42 i inne Kodeksu pracy). Wbrew nazwie, jego celem nie jest zakończenie stosunku pracy, lecz jedynie zmiana pewnych ustaleń, których strony dokonały przy zawieraniu umowy o pracę.   Wypowiedzenie a porozumienie. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę zwane także wypowiedzeniem zmieniającym jest dokumentem używanym przez…

Zwolnienia lekarskie – obowiązek informowania o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu oraz nowe sposoby zawiadamiania o terminie badania w przypadku prowadzenia kontroli

Z dniem 1 stycznia 2019 r zgodnie z art. 59 ust. 5a – 5g ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 z późn. zm.) na Ubezpieczonego nałożony został obowiązek informowania o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Nastąpiły również zmiany w…

Ewidencja czasu pracy 2019

Z dniem 1 stycznia 2019 r. pracodawca ma obowiązek prowadzić dla każdego pracownika dokumentację dotyczącą ewidencjonowania jego czasu pracy. Zgodnie z art. 149 § 1 Kodeksu pracy pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca ma obowiązek – na żądanie pracownika, udostępnia mu tę ewidencję. Ewidencja czasu…

Mobbing

Definicja mobbingu. Mobbing zgodnie z art. 943 § 2 Kodeksu pracy to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Zachowania mobbera…

Stawka VAT dla usług prywatnego nauczania

Osoba prowadzącą działalność będąca nauczycielem świadczy usługi w zakresie nauczania może zostać zwolniona z płacenia podatku VAT. Generalną zasadą jest opodatkowanie towarów i usług stawką podstawową, tj. 23%. Dla pewnych towarów i usług ustawodawca przewidział jednak niższe stawki (8%, 5%, 0%) oraz zwolnienie z VAT. Ze zwolnienia z VAT według art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT korzystają usługi prywatnego nauczania na poziomie…

Odpowiedzialność materialna pracownika

Pracownik, który jest zatrudniony w firmie, ponosi odpowiedzialność materialną za swoje działania. Ma to na celu umożliwienie pracodawcy dochodzenia ewentualnych roszczeń za wyrządzoną szkodę lub mienie powierzone. Odpowiedzialność materialna pracownika powstaje w momencie powstania szkody w majątku pracodawcy.   Rodzaje odpowiedzialności. Kodeks pracy przewiduje dwa rodzaje odpowiedzialności pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy podczas wykonywania obowiązków…

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy może dotyczyć każdego właściciela firmy. Prawa i obowiązki zarówno Inspektora pracy jak i podmiotu kontrolowanego określone zostały szczegółowo w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy jest przeprowadzana po to, by ustalić (i udokumentować ustalenia), czy w danej firmie przestrzegane jest prawo pracy –…