Obowiązek wykonywania poleceń służbowych a odmowa ich wykonania

Wykonywanie poleceń pracodawcy należy do podstawowych obowiązków pracownika. Kodeks pracy, który reguluje wzajemne stosunki pracownika i pracodawcy. Głównym założeniem Kodeksu pracy jest takie, że podwładny jest zobowiązany do stosowania się do poleceń przełożonego. Jako polecenia służbowe traktowane są przy tym nie tylko te odnoszące się do poszczególnych czynności wykonywanych przez pracownika, lecz także związane z…

Odpowiedzialność porządkowa pracownika

Odpowiedzialność porządkowa pracownika polega na ponoszeniu przez pracownika konsekwencji, zarówno osobistych, jak i materialnych z powodu naruszenia ciążących na nim obowiązków pracowniczych wobec pracodawcy. Regulacje prawne dotyczące kwestii odpowiedzialności porządkowej pracownika zawarte zostały w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Przepisy te umożliwiają realizację uprawnień kierowniczych pracodawcy, poprzez stosowanie odpowiednich kar wobec…

Emerytura pomostowa dla nauczycieli

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej jako u.e.r.)dla ubezpieczonych urodzonych po 31.12.1948 r., zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, z wyjątkiem ubezpieczonych mających prawo do emerytury na warunkach określonych w art. 32, 33, 39, 40, 46, 50, 50a i 50e, 184 u.e.r. oraz w art. 88 KN, ustanowią się emerytury pomostowe. Emerytury pomostowe stanowią swoisty ekwiwalent uprawnień do…

Uprawnienia emerytalne nauczycieli

Obecnie nauczycielom przysługuje prawo do emerytury na ogólnych zasadach określonych w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej jako u.e.r.), a przed jej wejściem w życie – zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Podstawowym warunkiem otrzymania przez nauczyciela emerytury jest osiągnięcie określonego wieku…

Związki zawodowe w szkole

Zgodnie z przepisami ustawy o Związkach zawodowych, Karcie Nauczyciela oraz Kodeksu pracy, dyrektor ma obowiązek konsultować swe decyzje dotyczące nauczycieli lub pracowników placówek oświatowych z reprezentującymi ich zakładowymi organizacjami związkowymi. Do tych konsultacji należą:   Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zgodnie z przepisami prawa, zasady wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym także podziału środków tego…

Związek zawodowy

Związek zawodowy jest rodzajem organizacji zrzeszającej podmioty niezależne od pracodawcy. Powstaje na mocy uchwały podjętej co najmniej przez 10 osób uprawnionych do jego utworzenia.   Podstawa prawna. Prawo do tworzenia związków zawodowych określone zostało w art. 59 Konstytucji RP, a szczegółowe przepisy dotyczące funkcjonowania oraz zakresu działania określa ustawa z dnia 23 maja 1991 r.…

Porozumienia o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy oraz stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia

Zgodnie z art. 91 Kodeksu pracy w przypadku gdy jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może zostać zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub części przepisów prawa pracy obowiązujących w zakładzie pracy.   Sytuacja finansowa pracodawcy. Przepisy nie określają, jak zła musi to być sytuacja finansowa zakładu pracy, aby uzasadniała zawarcie porozumienia zawieszającego. Tak więc kondycja pracodawcy…

Dodatki jako składniki wynagrodzenia nauczycieli

Karta Nauczyciela w art. 30 ust. 1 dokładanie określa składniki wynagrodzenia nauczyciela, w skład których wchodzą m.in. dodatki. Ustawodawca nie określa w Karcie Nauczyciela wysokości tych dodatków,  z wyjątkiem dodatku za wysługę lat – art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela – i jednocześnie nie określa szczegółowych zasad ich przyznawania. Przedmiotowe określenie poprzez upoważnienie ustawowe zawarte…

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy w świetle nowelizacji Kodeksu Cywilnego z 9 lipca 2018 r.

Z dniem 9 lipca 2018 r. zmianie uległy dotychczasowe przepisy dotyczące terminów przedawnienia roszczeń majątkowych oraz możliwości ich skutecznego dochodzenia przez wierzycieli. Zgodnie z nową regulacją, ogólny okres przedawnienia uległ skróceniu z 10 do 6 lat (art. 118 Kodeksu cywilnego). Zmiany te nie dotyczą natomiast okresu przedawnienia należności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wynoszącego 3 lata. Kolejną istotną zmianą wprowadzoną…

Oddelegowanie pracownika do wykonywania innej pracy

Pracodawca może na czas nieprzekraczający 3 miesięcy w roku powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy niż ustalona w umowie o pracę. Możliwość czasowego oddelegowania pracownika do innej pracy przewiduje art. 42 § 4 Kodeksu pracy, w myśl którego wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy,…